ΤΟ ΕΡΓΟ FATIMA

Το έργο FATIMA εξετάζει την αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση των γεωργικών πόρων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Καλύπτει τα δύο άκρα της παραγωγή τροφίμων, την γεωργία ακριβείας και την προοπτική μιας αειφόρου γεωργίας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης γεωροπεριβαλλοντικής διαχείρισης. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων και νέων ικανοτήτων εκμετάλευσης που βοηθούν τον τομέα της εντατικής γεωργίας να βελτιστοποίησει την διαχείριση και χρήση των εξωτερικών είσροών (θρεπτικές ουσίες, νερό), με το όραμα της γεφύρωσης της αειφόρου καλλιέργειας παραγωγής και δίκαιης οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Read more

  • NEWS

  • FATIMA TWEETS

    FATIMA FACEBOOK

    Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development